روستا ها و شهر های هورامی

بازدید کننده محترم سلام:لیستی که در پایین این متن ملاحضه می کنید لیستی از روستا ها و شهرهای هورامانی نشین است ،،اما درخواستی که اینجانب از شما دوست بازدید کننده دارم این است که اگر نام شهر یا روستایی راسراغ دارید که در این لیست نیست در قسمت نظرها همین پست مطرح کنید تا سریعاً در ج شود ، حدود هشتادو پنج درصد از این روستاها هورامی زبان هستند و بقیه سورانی ،چون در منطقه ی هورامانات قرار گرفته اند در جدول زیر جا داده شده اند"ممنونم از همکاری شما دوستان عزیز، ضمناً نام ها بر اساس حروف الفبا تنظیم شده اند(حرف اول)

۱ آریان"ئاریان" ۲ احمد آباد" ئه حمه و ئاوا" ۳ احمد آباد عراق"ئه حمه و ئاوا" ۴ اسپریز"ئه سپه ریز" ۵ بهرام آباد"بارام ئاوا" ۶ بلخه"به لخه" ۷ بلبر ۸ بلبزان"به له بزان" ۹ بیدرواس ۱۰ بندول ۱۱ باخه کون ۱۲ بیساران ۱۳ بندره ۱۴ بیاره ۱۵ بانی بنوک ۱۶ بوری در ۱۷ پالنگان"پالنان" ۱۸ پایگلان"پای گه لان" ۱۹ پیر باغ ۲۰ شهر پاوه ۲۱ پالانیا ۲۲ پیر ویس ۲۳ په ریان"صحنه کرمانشاه-شیعه مذهب" ۲۴ تنگی بر"ته نی به ر" ۲۵ تفین ۲۶ تنگی سر"ته نی سه ر" ۲۷ تو ریو ه ر ۲۸ تیژ تیژ ۲۹ تفلیه ۳۰ تشار"ته شار" ۳۱ ته لگا ۳۲ جولا ندی ۳۳ چشمیدر"چه شمیه ر" ۳۴ خانگا ۳۵ خه ر پانی ۳۶ خوشاو ۳۷ خروسه ۳۸ خار گیلان ۳۹ دژن"ده ژن" ۴۰ دولاب"دولاو" ۴۱ دیکانان ۴۲ دگاگاه"ده گاگا" ۴۳ دیو ه زناو ۴۴ ده گا شیخان ۴۵ دره قیسر"ده ره قیسه ر" ۴۶ دل"ده ل" ۴۷ دلمرز"ده له مه رز" ۴۸ ده شته قه لبی ۴۹ درکی"ده ره کی" ۵۰ ده مه یو ۵۱ دزلی ۵۲ ده ره ناخی ۵۳ دزاور"زاور" ۵۴ دره هجیج"ده ره هه جیج" ۵۵ دواو ۵۶ دشه ۵۷ داریان ۵۸ در بیان"ده ره به یان" ۵۹ دوریسان ۶۰ دره تفی ۶۱ رزاو"ره زاو" ۶۲ روو ه ئه زی ۶۳ رووار ۶۴ رشه ۶۵ زوم"زووم" ۶۶ زکله"زه کله" ۶۷ ذکریان"زه کریان" ۶۸ ژان ۶۹ ژنین ۷۰ ژریژه ۷۱ ژیوار ۷۲ سریز"سه ریز" ۷۳ سرو آباد"سه و ل ئاوا" ۷۴ سیویه ۷۵ سرچی"سه رچی" ۷۶ سرو مال ۷۷ سو سه کان ۷۸ سرو پیری"سه رو پیری" ۷۹ سلین ۸۰ سر نژ مار ۸۱ سیو ه ر ۸۲ سه ر که ران ۸۳ سه ر گه ت ۸۴ سوره تفی ۸۵ شارانی ۸۶ شکینه ۸۷ شیخان ۸۸ شوشمی سه رین ۸۹ شوشمی وارین ۹۰ شرکان ۹۱ شمشیر ۹۲ شه ریف ئاو(صحنه کرمانشاه-شیعه مذهب) ۹۳ طا ۹۴ طویله"ته ویله" ۹۵ عباس آباد"عه باس ئا وا" ۹۶ عیسی آباد"عیسا ئاوا" ۹۷ فرج آباد"فه ره ج ئاوا" ۹۸ فارس آباد"فارس ئاوا" ۹۹ قلاجی"قه لا جی" ۱۰۰ قلعه گا"قه لا گا" ۱۰۱ قلعه"قه لا"(قروه-شیعه مذهب) ۱۰۲ کاشتر ۱۰۳ کامیاران(بیش از 30 درصد) ۱۰۴ کانی حوسه ین به گ ۱۰۵ کر آباد"که ر ئاوا" ۱۰۶ کمالا ۱۰۷ کلجی"که لجی" ۱۰۸ که یه نه ۱۰۹ کو مه ره ۱۱۰ که چیلنه ۱۱۱ کیمنه ۱۱۲ کندوله"که نو له"(صحنه کرمانشاه-شیعه مذهب) ۱۱۳ کمدره ۱۱۴ گازرخانی ۱۱۵ گواز ۱۱۶ گلیان ۱۱۷ گلین ۱۱۸ گلاتی ۱۱۹ گزه دره ۱۲۰ گلال ۱۲۱ گرال ۱۲۲ گریانه ۱۲۳ گولپ ۱۲۴ مریوان ۱۲۵ مازیبن ۱۲۶ محراب"میراو" ۱۲۷ میر گه سار ۱۲۸ مزیدی"مه زیدی" ۱۲۹ ناو ۱۳۰ ناو بهمنگ ۱۳۱ نیر"نیه ر" ۱۳۲ نوین ۱۳۳ نژ مار ۱۳۴ نوسود ۱۳۵ نودشه ۱۳۶ نیسانه ۱۳۷ نروی"نه روی" ۱۳۸ نوسمه ۱۳۹ نور یاو ۱۴۰ نجار"نه جار" ۱۴۱ نارنجله ۱۴۲ نسنار ۱۴۳ وراء ۱۴۴ وه زلی ۱۴۵ ویسیان ۱۴۶ هرسین ۱۴۷ هندیمن"هه نیمن" ۱۴۸ هه شه میز ۱۴۹ هورامان تخت ۱۵۰ هانه گه رمله ۱۵۱ هجیج ۱۵۲ هیروی ۱۵۳ هه واره کون ۱۵۴ یوزیدر"ویزیه ر"

 

/ 0 نظر / 139 بازدید