فرمانروایان پالنگان

فرمان روایان پڵنگان (=پاڵنگان)
1-بابا اردلان پالنگانی (564-606هجری) مرکز حکومت: پالنگان.
2-کلول بن بابا اردلان پلنگانی (606-629هجری) مرکز حکومت: پالنگان .
3-خضر بن کلول پالنگان (629-663هجری) مرکز حکومت: پالنگان .
4-الیاس بن خضر پالنگانی (663-710هجری) مرکز حکومت: پالنگان .
5-خضر بن الیاس پالنگانی (710-746هجری) مرکز حکومت: پالنگان .
6-حسن بن خضر پالنگانی(746-774هجری)
در سال 773 هجری یعنی یک سال قبل از وفات خود (774) مقر حکومت را از پلنگان به محلی در یک فرسخی جنوب سنه (سنندج فعلی) انتقال داد. بعد از »حسن بن خضر پالنگانی« محل حکومت سایر فرمان روایان سنندج بوده است. که من جانب احتیاط علمی‌ را رعایت کرده و از ذکر اسامی ‌آنها تحت عنوان فرمان روایان پلنگانی خودداری کرده‌ام. اسامی ‌فرمان روایان: »"بابلول بن حسن - منذر بن بابلول - مامون بیگ بن منذر - بیگه بیگ بن مامون - مامون بیگ بن بیگه بیگ - سرخاب بیگ بن مامون - بساط بیگ بن سرخاب - تیمور خان بن سلطان« (996-986).
پلنگان تا سال 985 (بعد از امیر اسکندر پالنگانی و بعد از مقابله‌ی سپاهیان شاه اسماعیل دوم و امیر اسکندر پالنگانی) در دست فرمان روایان پالنگان بود بعد از آن چون حاکم قدرتمندی نداشت هه‌لوخان اردلان مرکز حکومت خود را به آنجا انتقال داد.
7-غیب الله بیگ پالنگانی (905-917هجری) مرکز حکومت: پالنگان .
8-محمد پالنگانی (917-965هجری) مرکز حکومت: پالنگان .
9-امیر اسکندر پلنگانی (965-985هجری) مرکز حکومت: پالنگان .
10-درویش بیگ اوّل پالنگانی (1047-1060هجری) مرکز حکومت: جوانرود .
11-صفی خان پلنگانی (1060-1140هجری) مرکز حکومت: جوانرود.
12-الله وردی سلطان پالنگانی (1140-1153هجری) مرکز حکومت: جوانرود.
13-درویش بیگ دوّم پلنگانی (1153-1205هجری) مرکز حکومت: جوانرود.
14-صفی بیگ دوّم پالنگانی (1205-1214هجری) مرکز حکومت: جوانرود.
15-امیر مقرب الدین ( قرن هفتم هجری) مرکز حکومت پالنگان .
به نوشته ی بابا مردوخ روحانی امیر مقرب الدین در پلنگان (=پاڵنگان) امارت نموده است .دوره ی زندگانی و حکومت او قرن هفتم هجری بوده است. (منبع: تاریخ هورامان، مظفر بهمن سلطانی/ نشر احسان صفحه‌ی 765)

محقق کورش صالحی

/ 0 نظر / 80 بازدید