هه وار ها، ییلاق های پالنگان

هه وار های«هووار» پالنگان

 

به دلیل کوهستانی بودن منطقه بر خلاف اکثر روستا های استان کردستان که شغل اصلی آن ها کشاورزی بوده و در کنار کشاورزی دامپروری نیز رواج داشته شغل اکثر مردم روستا ی پالنگان دامپروری بوده به همین دلیل برای یافتن چراگاه ها  مجبوربودندبه هه وار ها بروند بیشتر هه وارهای روستای پالنگان اب مورد نیاز خودو احشام را از طریق ذوب برف ها و چشمه های کوه شاهوبه دست می اوردند اگر تعداد هه وارهای پالنگان را بر شمریم که در نیم قرن اخیر آباد بوده اند شاید بتوان حدود پنجاه مورد را نام برد اما لیستی که در پایین صفحه از این هه وار ها تهیه شده است  هه وارهایی هستند که جمعیتی بالاتر از صد نفر را در خود جا داده اند .رفتن به هه وار از اسفند ماه شروع شده و تا اواخر شهریور ادامه داشته یعنی بیش از نصفی از سال را در هه وا رها به سر می برنداما امروزه فقط به هه وارهای هانیه و گوزیبان می روند  جمعیتی به مراتب کمتر از گذشته ٍ بیش از نصفی از مردم روستا کار دامپروری را کنار گذاشته و در مزارع شیلات مشغول کار هستند ودر این راستا هه واررفتن از زندگی روزمره آن ها حذف شده است...

. نام هه وار آب مورد نیاز  معماری-مسکن-نوع مصالح . ۱  هانیه    آب چشمه  سنگ و چوب (که پر - که له ک)   . ۲ گوزیبان   آب چشمه   خانه ی گلی  (که یل- که ویل)  . ۳ شیخ عه زیز  آب چشمه خانه ی گلی  (که یل- که ویل)  . ۴ بیره سوره   ذوب برف  سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۵ که که وی    ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۶ کالین ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۷ بولیه بو چکه ل ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۸ بولیه گه وره ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۹ کولیت ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۱۰ شیلا نان ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۱۱ گلین ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۱۲ قو لی ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۱۳ شه لیوانه ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۱۴ هه ساره و مه نو چه ری ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۱۵ به رده چه رمی ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۱۶ خدر ئاغه ی ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۱۷ ته نه و بیره سوری ذوب برف سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۱۸ په چه ره ش   آب چشمه خانه ی گلی  (که یل- که ویل)     . ۱۹ هه راویه  آب چشمه سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۲۰ وه نی   آب چشمه سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۲۱ هانه لار   آب چشمه سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۲۲ مه ره و میری  آب چشمه سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۲۳ زه رده و تایلی آب چشمه سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۲۴ برالوک سان آب چشمه سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۲۵ سه ره و مه ری آب چشمه سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۲۶ هه راله زه رد آب چشمه سنگ و چوب (که پر - که له ک)  . ۲۷ مه ره جولا  آب چشمه خانه ی گلی  (که یل- که ویل)  . - - - - .

/ 0 نظر / 23 بازدید