روستا های مسیر کامیاران پالنگان

کامیاران(کامیران)

توبره ریز(ته ر وه ریز)2 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

آهنگران(ئا سن گه ران)4  کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

نیجه قه وی(خالی از سکنه)(نیجه قه وی)5 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

گنبد علیا(گومه ته)5 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

خان آباد(خانه با)5 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

حسین آباد(خالی از سکنه)(حسین ئا وا)5 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

ماویان10 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

آفریان علیا(خالی از سکنه)(ئا فریان ژورن)12 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

 آفریان سفلی(خالی از سکنه)(ئافریان خووارن)12 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

کره گل(که ره گل)12 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

کوبگار(خالی از سکنه)(که وار)15 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

کوره دره سفلی(کووره ره نسار)16 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

کوره دره علیا(کووره ره خووره تاو)16 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

گشکی(گه شکی)20 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

تخت زنگی(ته ختی زه نی)23 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

کلاتی(که لا تی)24 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

 لون کهنه(لونه کون)25 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

سر شیلانه(خالی از سکنه)(سه ر شیلانه)26 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

لون سادات(لون)26 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

کاوانه حسین(کاوانه)23 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

کاوانه شریف(کاوانه)23 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

شاهینی(شایینی)25 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

عصر آباد(ئه سر ئاوا)30 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

پشا اباد(په شا وه)30 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

چرسانه(چوره سانه)24 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

زیویه(زیو یه)25 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

میسور اب(میسو راو)27 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

تیلکو(تیله کو)27 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

بزوش(بز وه ش)29 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

گلیان(گلیان)32 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

میرگسار(میر گه سار)33 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

سیویه(سیو یه)35 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

گازرخانی(گازر خانی)30 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

کاشتر(کاشتر)40 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

یوزیدر(ویزییه ر)45 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

تنگی بر(ته نی وه ر)45 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

دژن(ده ژن)50 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

سرریز(سه ریز)65 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

گواز(گوواز)65 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

تفین(تفین)60 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان

پالنگان(پالنان)55 کیلو متری کامیاران 

/ 0 نظر / 20 بازدید