الفبای هورامی

ئه‌لف و بای هۆرامی

ئـ

 

ئا

a

A

ئاۋی

Ay

             

ئـ

 

ئه‌

e

E

ئه‌ﮆا

Ea

             

ئـ

 

ئـﻲ

Î

Î

ئیمە

Îme

             

بـ

ب

بـی

b

B

بان

Ban

             

پـ

پ

پـی

p

P

پار

par

             

تـ

ت

تـی

t

T

تفی

Tifỵ

             

جـ

ج

جـی

c

C

جۆت

Cot

             

چـ

چ

چـی

ç

Ç

چه‌م

Çem

             

حـ

ح

حـی

حاڵ

all

             

خـ

خ

خـی

x

X

خام

Xam

ـد

د

دﻱ

d

D

دیـﮇی

Dy

             

ـﮇ

ﮆﻱ

ئاه‌م

Aem

             

ر

ر

رﻱ

r

R

مار

Mar

             

ڕ

ڕ

ڕﻱ

ŗ

Ŗ

ڕازە

Ŗaze

             

ز

ز

زﻱ

z

Z

زاڕوڵە

Zaŗulle

             

ژ

ژ

ژﻱ

j

J

ژەک

Jek

             

سـ

س

سـی

s

S

سه‌رە

Sere

             

شـ

ش

شـی

ŝ

Ŝ

شوت

Ŝut

عـ

ع

عـی

ā

Ā

عال

Āl

             

غـ

غ

غـی

ğ

Ğ

غار

Ğar

             

فـ

ف

فـی

f

F

فیڵ

Fyll

             

ڤـ

ڤ

ڤـی

v

V

مروڤ

Miruv

             

قـ

ق

قـی

q

Q

قاڵاۋ

Qalla

             

ک

ک

کـی

k

K

کولەکی

Kulekỵ

             

گ

گ

گـی

g

G

گه‌نمە

Genme

             

لـ

ل

لـی

l

L

لو

Lu

             

ڵـ

ڵ

ڵـی

ll

L

دڵ

Dill

مـ

م

مـی

m

M

مرو

Mru

             

نـ

ن

نـی

n

N

نارنج

Narnc

             

هـ

ـهـ

هـی

h

H

هانە

Hane

             

ـه‌

ه‌

هه‌

e

E

ته‌مه‌

Teme

             

ـۋ

ۋ

ۋﻱ

ۋه‌ر

er

             

ـو

و

وﻱ

w

W

وەزی

W

/ 0 نظر / 67 بازدید